Actueel

Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 juli 2018.
Den Haag, juni 2017
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen in geval achteraf geconstateerd zou worden dat er sprake is van een dienstbetrekking. (Dit is slechts anders als er sprake is van het opzettelijk in het leven roepen of laten voortduren van een situatie van schijnzelfstandigheid, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.) In de tussentijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten en is beoordeling van nieuwe (model)overeenkomsten door de Belastingsdienst niet nodig.

Evaluatiewet WNT en nieuwe Beleidsregels WNT.
Den Haag, 4 mei 2017
Per 1 juli 2017 treedt de Evaluatiewet WNT in werking. Daarbij worden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, enkele wijzigingen in de WNT doorgevoerd. Zo zijn onder meer vanaf 1 januari 2017 alle uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een cao of een collectieve regeling uitgezonderd van de normering van de ontslagvergoeding. In de nieuwe Beleidsregels WNT, die eveneens van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017, is onder meer verduidelijkt dat de periode van onvrijwillige non-activiteit van de topfunctionaris, voorafgaand aan het ontslag, onder bepaalde voorwaarden niet langer meetelt voor de ontslagvergoeding.

Voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?
Den Haag, april 2017
Een werkgever die verweer voert in een op-staande-voet-zaak vraagt de kantonrechter vaak om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval de op-staande-voet-opzegging zou worden vernietigd. Op die manier kan het risico van een op-staande-voet opzegging worden beperkt. Het was de vraag of deze praktijk ook onder de WWZ mogelijk was. De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 (de Mediant-beschikking) uitgemaakt dat een dergelijke voorwaardelijke ontbinding door de kantonrechter onder omstandigheden nog steeds mogelijk is. Sinds de zgn. Vlisco-zaak (HR 31 maart 2017) is duidelijk dat ook het gerechtshof in hoger beroep de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk kan ontbinden.

Handhaving Wet DBA uitgesteld.
Den Haag, 18 november 2016
Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft op 18 november 2016 besloten om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in ieder geval 1 januari 2018. De beslissing van de Staatssecretaris is onder andere gebaseerd op het rapport van de Commissie Boot dat eveneens op 18 november 2016 werd uitgebracht. Volgens Wiebes is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Hij wil samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie en in overleg met sociale partners onderzoeken hoe de verschillende knelpunten kunnen worden opgelost. Tot 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen of boetes opleggen. Maar de Belastingdienst zal vanaf 1 mei 2017 wel handhaven jegens bewust kwaadwillenden.

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren aan.
Den Haag, 8 november 2016
De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 het initiatiefwetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in dat de ambtelijke aanstelling zal worden vervangen door de arbeidsovereenkomst. Daarmee zal voor het merendeel van de ambtenaren het reguliere arbeidsrecht gaan gelden. Alle ambtenaren bij de gemeenten, provincies, ministeries en uitvoerende Rijksdiensten (bijvoorbeeld de Belastingdienst) zullen onder de nieuwe wet gaan vallen. Uitgezonderd zijn militairen, politieagenten, rechters, officieren van justitie en het burgerpersoneel van Defensie. De bedoeling van de wet is onder meer dat er, door de rechtspositie van ambtenaren en werknemers gelijk te schakelen, meer mobiliteit zal ontstaan tussen beide groepen. De verwachting is dat het nog ongeveer twee à drie jaar zal duren voordat de wet daadwerkelijk in werking zal treden.

Actualiteiten rondom de WNT
Tijdschrift voor AmbtenarenRecht, 2015 nr. 12
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de Wet Normering Topinkomens, WNT) in werking getreden. Anja Hoffmans geeft in een artikel in het Tijdschrift voor AmbtenarenRecht een overzicht van de stand van zaken op zowel wetgevingsgebied als op het gebied van de jurisprudentie. Tevens blikt zij vooruit op de toekomst van de WNT en gaat zij na welke vragen en discussiepunten er (nog) leven rondom de wet.
Actualiteiten rondom de WNT, Tijdschrift voor AmbtenarenRecht 2015, nr. 12, p. 703 t/m 710.

Contact